Tips en nieuws

Wekelijks vindt u hier leuke en nuttige tips en nieuws berichten.


Fiscale maatregelen 2023

Hieronder vindt u een overzicht van de fiscale maatregelen die zijn medegedeeld op Prinsjesdag in het Belastingplan 2023.

  1. De tarieven vennootschapsbelasting.

Ondernemingen gaan vanaf 2023 weer sneller het hoge tarief in de vennootschapsbelasting (VPB) betalen over hun winst. Volgend jaar geldt het lage VPB-tarief nog maar tot een winst van € 200.000. Nu ligt de grens nog op € 395.000. Bovendien stijgt het lage tarief van 15% naar 19%. Het tarief van 15% dat nu geldt voor de laagste schijf (2022: belastbare bedragen tot en met € 395.000,- en 2023: belastbare bedragen tot en met € 200.000,-) zal worden verhoogd naar 19%. Voor het meerdere geldt in 2022 nog het tarief van 25%. Dit hoogste tarief gaat per 1 januari 2023 echter naar 25,8%.

  1. Zelfstandigenaftrek verder afgebouwd

Per 1 januari 2023 tot en met 2030 zou de zelfstandigenaftrek in zes stappen van € 650 en twee stappen van € 605 worden afgebouwd. Op dit moment bedraagt de aftrek € 6.310; deze zou verlaagd worden naar € 1.200. Daarnaast zou de aftrek nog maar verrekend kunnen worden tegen maximaal 37,07% in plaats van 40%.

  1. Kilometervergoeding

Onder de regels van de werkkostenregeling kan een werkgever een onbelaste vergoeding geven voor de zakelijke kilometers die de werknemer met eigen vervoer maakt. Per 1 januari 2023 stijgt het bedrag van deze gerichte vrijstelling van € 0,19 naar € 0,21 per kilometer.
Voor de onbelaste vergoeding van de reiskosten is niet afgesproken dat deze jaarlijks wordt geïndexeerd, zoals bijvoorbeeld wel het geval is voor de onbelaste thuiswerkvergoeding. Daardoor kon het bedrag jarenlang blijven staan op € 0,19. Al in de Voorjaarsnota 2022 kondigde het kabinet de verhoging van de onbelaste reiskostenvergoeding per 1 januari 2023 aan. En uit de begrotingsstukken die op Prinsjesdag zijn verschenen, blijkt dat het bedrag per 2024 nog verder zal stijgen, naar € 0,22 in 2024.  

  1. Inkomstenbelasting

Meer werken moet meer lonen, heeft de koning gezegd in de Troonrede. Dus moeten belastingbetalers in 2023 naar verwachting 36,93% inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen afdragen, tegen 37,07% nu. Over het inkomen boven deze grens blijft 49,50% inkomstenbelasting verschuldigd. Dat staat in het Belastingplan 2023.

Werknemers betalen in 2023 naar verwachting minder inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen. Het laagste tarief daalt van 37,07% naar 36,93%, en het bedrag waarover dit laagste tarief verschuldigd is, neemt behoorlijk toe. Dat stijgt volgens het Belastingplan 2023 van € 69.398 naar € 73.031.

  1. Btw-nultarief voor levering en installatie van zonnepanelen

Het kabinet wil het btw-nultarief zo snel mogelijk van toepassing laten zijn op de levering en installatie van zonnepanelen op of in de onmiddellijke nabijheid van woningen, namelijk per 1 januari 2023.

Vanwege de gewenste snelheid is ervoor gekozen de maatregel nu voor te stellen voor de levering en installatie van zonnepanelen op of in de onmiddellijke nabijheid van woningen en daarin niet de openbare gebouwen en andere gebouwen die worden gebruikt voor activiteiten van algemeen belang mee te nemen. Verder onderzoek zal moeten plaatsvinden (met name gericht op de afbakeningsproblematiek) of en zo ja in hoeverre het mogelijk en wenselijk is het btw-nultarief ook toe te passen wanneer zonnepanelen worden geleverd en geïnstalleerd op openbare en andere gebouwen die worden gebruikt voor activiteiten van algemeen belang.


Gebruikelijk loon dga stijgt in 2023 naar € 51.000

Het standaardbedrag voor het gebruikelijk loon van een directeur-grootaandeelhouder (dga) komt in 2023 uit op € 51.000. Dat is na jaren van gematigde stijging een flinke verhoging, want in 2022 is het standaardbedrag nog € 48.000.


Tarieven in de inkomstenbelasting 2021

De tarieven in de inkomstenbelasting worden verder verlaagd. Het basistarief wordt per 1 januari 2021 verder verlaagd van 37,35% naar 37,10%. Het toptarief blijft echter op 49,5% staan. Verder is het de bedoeling dat het basistarief in 2023 verder daalt naar 37,05% tot, in 2024, uiteindelijk naar 37,03%.

AOW-gerechtigden met een inkomen tot €35.941 gaan met ingang van 2021 belast worden naar een basistarief van 19,2%. Het toptarief blijft in 2021 gelijk aan het niveau van 2020, namelijk 49,5%.

De plannen van het kabinet kennen voor 2021 de volgende tarieven voor box 1 van de inkomstenbelasting (voor belastingplichtigen met een leeftijd onder de AOW-leeftijd):

Belastbaar inkomen vanaf

Tot

Tarief vanaf 2021 (inclusief de premies volksverzekeringen)

0

€ 68.507

37,10%

€ 68.507

49,50%

De algemene heffingskorting wordt verhoogd en gaat van € 2.711 naar € 2.837. Dit is hoger dan in eerdere plannen was voorzien. De arbeidskorting wordt vervroegd verhoogd (namelijk in 2021 in plaats van 2022) naar maximaal € 4.205. De inkomensafhankelijke combinatiekorting wordt verlaagd tot € 2.815. Vanaf 2022 stijgt het maximale bedrag van de inkomensafhankelijke combinatiekorting met € 77. De ouderenkorting en de alleenstaande-ouderenkorting worden ook verhoogd. De ouderenkorting wordt verhoogd naar € 1.703 en de alleenstaande-ouderenkorting naar € 443.

Verlaging van de zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek wordt de komende jaren sneller en forser afgebouwd dan was aangekondigd. In 2021 bedraagt de zelfstandigenaftrek €6.670.


Papieren schenking, opgelet!

Door tijdens het leven bedragen te schenken en deze vervolgens schuldig te blijven (‘papieren schenking’), kan bij het overlijden erfbelasting worden bespaard. Deze opzet werkt alleen indien jaarlijks een zakelijke rente (volgens de Successiewet: 6%) wordt betaald over deze schuldig erkende bedragen. Verder is belang dat de schuldigerkenning bij notariële akte heeft plaatsgevonden. Wanneer een ‘kasrondje’ wordt opgezet om de eis van de notariële akte te omzeilen, werkt de constructie niet, zo blijkt uit een recente uitspraak. Neem bij vragen over deze materie gerust contact met ons op!


Wijzigingen op komst: versobering of zelfs afschaffing BOR?

Staatssecretaris Van Rij heeft de Tweede Kamer op 3 juni 2022 laten weten dat deze kabinetsperiode wordt gekeken “hoe de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten kunnen worden verbeterd en oneigenlijk gebruik van de regeling kan worden tegengegaan, zodat de regeling wordt gebruikt waarvoor deze bedoeld is. Het kabinet zal hier op Prinsjesdag over rapporteren.”. De staatssecretaris verwijst hierbij naar een evaluatie van het Centraal Planbureau (CPB).

In het genoemde CPB-rapport van april 2022, heeft het CPB geconcludeerd dat de BOR wel doeltreffend is, maar niet doelmatig. Volgens het CPB zijn er bij driekwart van de overdrachten voldoende liquide middelen aanwezig om de verschuldigde belasting direct te betalen, zonder dat de continuïteit of liquiditeit in gevaar komt.

Het kabinet gaat in het voorjaar van 2023 kijken of en welke aanpassingen er voor de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) nodig zijn. Duidelijk is al wel dat het kabinet de BOR niet gaat afschaffen.

In de Miljoenennota 2023 is er door het kabinet een besparingspost van € 550 miljoen opgenomen voor het aanpakken van opmerkelijke belastingconstructies. Dit bedrag moet worden binnengehaald door schijnconstructies en oneigenlijk gebruik aan te gaan pakken. Het gaat dan ook om constructies  binnen de BOR in de Successiewet en de doorschuifregeling (DSR).


Lenen van/aan een bv

Er bestaan twee manieren om geld te lenen van/aan een bv, namelijk via rekening-courant en via een aparte lening. Met name bij het verstrekken van een aparte lening speelt de zakelijkheid hiervan en de fiscale gevolgen zoals een mogelijke uitdeling dan wel informele kapitaalstorting en de situatie bij kwijtschelding.Speelt dit ook binnen uw bv? Neem gerust eens vrijblijvend contact op met stefan@omsgrashoek.nl